معرفی کتابها و دوره ها

ویدیو لایو محمد باقر اسدی درباره اشتباهات رایج ایرانی ها در مکالمه عربی

چهارشنبه 20 بهمن 1400

دیدن این ویدیو را به همه زبان آموزان توصیه می کنم. در این ویدیو که مربوط به لایو اینستاگرام می باشد برخی از مهمترین اشتباهات  رایج میان زبان آموزان ایرانی بررسی شده است. اشتباهاتی که برطکلاس کارگاه آموزش مکالمه عربی اشتباهات رایج عربی فصیح لهجه عراقی لبنانیرف کردن آنها، شما را چند قدم در مکالمه عربی به جلو می برد.

در این لایو اشتباهاتی مانند به کاربردن نادرست حروف و ترجمه گرته برداری شده از فارسی در ساخت جملات و... بطور مصداقی و با ذکر مثال و نه بصورت کلی بررسی شده است.

در ادامه  می توانید این ویدیو را از طریق چندین سامانه تماشا کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

تماشای ویدیو در یوتیوب

تماشای ویدیو در اینستاگرام مدرس

 

تماشای ویدیو در آپارات

 

  

 

 

 

 

لیست زیر توسط یکی از بازدیدکنندگان لایور در مورد اشتباهات مطرح شده در این لایو مطرح شده:
حدیث عزیزی کلاس مجازی, [۰۹.۰۲.۲۲ ۱۵:۱۳]
اشتباهات رایج
بخش اول


احتاج ب ❌
احتاج الی ✅
(مثال: أنا احتاج الى هذا الكتاب)

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

واجه يواجه (متعدي)
أنا واجهت بمشكلة❌
أنا واجهت مشكلة✅

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

سأل يسأل
أنا اسأل منك❌
أنا اسأل من صديقي❌
أنا اسألك ✅
أنا اسألك عن عنوانك✅
هو سألني عن اسمي✅

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

أنا أشكر منك❌
شكرا منك❌
شكرا من لطفك❌
شکرا من تعاونک❌
أنا اشكرك✅
شكرا لك✅
شکرا لک علی تعاونک✅
اشکرک لتعاونک✅
شکرا لک علی مساعدتک✅
اشکرک لمساعدتک✅

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

یُحاربُ، یُقاتلُ (متعدي)

ايران با آمریکا میجنگد

ايران تحارب مع أمريكا❌
ايران تحارب أمريكا✅
نكته: علي يحارب مع حسن (يعني علي و حسن با هم در يك جبهه هستند و ميجنگند نه اینکه در مقابل هم باشند)
☘️☘️☘️☘️☘️☘️

دخل یدخل

من وارد مدرسه شدم

أنا دخلتُ بالمدرسة❌
نكته: دخل اگر با حرف باء بيايد به معنى رابطه جنسى است
أنا دخلتُ المدرسة✅
أنا دخلتُ الى المدرسة✅
أنا دخلتُ في المدرسة✅

أنا دخلتُ على صديقي (من بر دوستم وارد شدم، رفتم پیش دوستم)
☘️☘️☘️☘️☘️☘️

أنا ذهبتُ ابنتي بالسوق (من دخترم را به بازار بردم)
أنا ذهبتُ الى السوق (من به بازار رفتم)
ذهبتُ بالسيارة (من با ماشين رفتم، من ماشين را بردم)
أنا ذهبت مع السيارة❌
☘️☘️☘️☘️☘️☘️

من به عراق سفر كردم

أنا سافرت الى العراق✅
أنا سافرت بالعراق❌

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

راجع يُراجِعُ (متعدي)

من به معجم مراجعه كردم

أنا راجعت الى المعجم❌
أنا راجعت المعجم✅

رجع يرجع
إرجع الى البيت (به خونه برگرد)✅

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

من با قلم نوشتم

أنا كتبت مع القلم❌
أنا كتبت بالقلم✅

حدیث عزیزی کلاس مجازی, [۰۹.۰۲.۲۲ ۱۵:۳۷]
اشتباهات رایج
بخش دوم


من با دخترعموم ازدواج كردم
أنا تزوجت بنت عمي✅
أنا تزوجت ببنت عمي✅
أنا تزوجت من بنت عمي✅
أنا تزوجت مع بنت عمي❌

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

من با تو موافقم

أنا أوافق معك❌
أنا أوافقك✅
أنا أتفق معك✅

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

من رنگ بنفش رو به آبی ترجیح میدم

أنا أفضل لون البنفسجي على لون الأزرق✅
فضل يفضل ب ❌

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

نال ينال

أنا نِلتُ الى هذه الدرجة❌
أنا نلت الى درجة الدكتوراه❌
انا نلت درجة الدكتوراه✅

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

بلغ العشرين من عمره❌
بلغ من ❌

☘️☘️☘️☘️☘️☘️
أساتذة أخرى❌
أساتذة الأخرين✅
بقية الأساتذة✅

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

من به دوستم گفتم
أنا قلت بصديقي ❌
أنا قلت لصديقي✅

قال ب = قائل شدن به
هو قال به= او به آن قائل شد

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

حدیث عزیزی کلاس مجازی, [۰۹.۰۲.۲۲ ۱۸:۱۶]
اشتباهات رایج
بخش سوم


انقلاب: کودتا، چپ کردن
الثورة: انقلاب
انقلبت السیارة= ماشين چپ کرد
انقلاب عسکری= کودتای نظامی
الثورة الاسلامية= انقلاب اسلامى

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

سطح= پشت بام
مستوی= سطح
سطح البیت= پشت بام خانه
المستوی الاول= سطح اول

نکته: مستوی مذکر است

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

راود يراود مراودة
مراودة= پیشنهاد رابطه جنسی

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

من به عربى مسلطم

أنا أتسلط على اللغة العربية (رايج نيست و اينطور گفته نمیشود)
أنا أُجيد اللغة العربية✅
أنا أُتقن اللغة العربية✅
أنا اعرف اللغة العربية✅
أنا أُحسِن اللغة العربية✅

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

درك هذا الموضوع❌
إدراك هذا الموضوع✅

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

مَثَل= ضرب المثل
ضرب المثل= مثال زدن
هذا مثل عربي= اين ضرب المثل عربي است
☘️☘️☘️☘️☘️☘️

سواك، مسواك= چوب اراک
فرشاة الاسنان= مسواك
أنا أفرش أسناني= مسواك ميزنم
أنا أسوك= با چوب اراک مسواک میزنم
☘️☘️☘️☘️☘️☘️

عرب= عربها
عربي= يك عرب
اعراب= عربهاي باديه نشين
اعرابي= يك عرب باديه نشين

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

اللغة= زبان
اللغات= زبان ها
الكلمة= كلمه
الكلمات= كلمه ها

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

مكالمه عربي

المحادثة العربية✅
المكالمة العربية❌

نكته: المكالمة به معنی گفتگوی تلفنی است و به معنای مکالمه رایج نیست. اگرچه در فرهنگ لغت به معنای صحبت آمده است.


مطالب مرتبط

دسته بندی موضوعات

فیلم های آموزشی

آمار سایت